Ruimte OK > Kwaliteitskader Huisvesting primair en voortgezet onderwijs

April 06, 2023 543 keer bekeken

BDB heeft weer medewerking verleend aan het Kwaliteitskader Huisvesting 2023 van Ruimte OK. Hierin staat vastgelegd wat de minimale eisen voor goede onderwijshuisvesting moeten zijn. De financiële onderbouwing van dit kader is gedaan door BDB.

Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen. Om tot een landelijk breed gedragen definitie van ‘basiskwaliteit’ te komen, is het Kwaliteitskader Huisvesting tot stand gekomen. In 2021 is het kader geactualiseerd en zijn de versies voor PO en VO samengevoegd tot één Kwaliteitskader Huisvesting. 

Het Kwaliteitskader vertrekt vanuit de kennis dat een goed onderwijsgebouw een positief effect heeft op het gedrag, welbevinden en leerproces van de leerlingen en leraren die het gebouw dagelijks gebruiken. De kwaliteitscriteria zijn daarbij richtinggevend en geen norm. Het kader kijkt daarmee verder dan de minimum eisen Bouwbesluit en ook breder dan de technische eisen ten aanzien van  het binnenmilieu en duurzaamheid.

Ook deze versie is door ons voorzien van een financiële onderbouwing. Deze financiële paragraaf geeft op basis van objectieve maatstaven inzicht in de kosten van de kwaliteitscriteria, vergeleken met de wettelijke minimumnormen. Hierbij wordt nog uitgegaan van een traditionele aanpak.

Om de ambities in het Kwaliteitskader Huisvesting te kunnen realiseren, is een goede organisatie van huisvestingsvraagstukken van belang. Niet een beredenering vanuit normkosten, maar met de focus op het proces om zo tot een optimale en duurzame businesscase te komen.

Het Kwaliteitskader vindt u via deze link

 

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl

Cookie settings