Abstracte & gedetailleerde data

Onze bouw(kosten)data wordt op basis van een consistente, uniforme en breed in de markt gedragen methodiek vastgesteld en geactualiseerd. Deze methode is gebaseerd op de volgende publicaties:

  • NL/SfB Elementenmethode 1991;
  • NEN 2580, Oppervlakten en inhouden van gebouwen, termen, definities en bepalingsmethoden;
  • NEN 2699: Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken - Begripsomschrijvingen en indeling investeringskosten;
  • NEN 2776, Vastgoed, termen en definities;
  • NEN 3699, Meetmethode voor het bepalen van netto hoeveelheden en resultaten met specificatierichtlijnen.


         Afbeelding: de verschillende dataniveaus

Abstracte data
Abstracte bouw(kosten)data leveren de benodigde ingrediënten ter onder onderbouwing van businesscases, scenarioanalyses, probabilistische analyses, en investeringsbeslissingen in de eerste fasen van een ontwerp- en bouwproces. Dit geldt voor zowel afzonderlijke objecten, als complexe investeringsbeslissingen op het gebied van gebiedsontwikkeling en/of gecombineerde vraagstellingen. De kostenkengetallen leveren kaders waarbinnen een ontwikkeling plaats kan vinden. Hierdoor beschikt u reeds aan het begin van het proces over actuele en betrouwbare kosteninformatie van een breed scala aan objecten om deze besluitvorming gefundeerd en gedegen te laten plaats vinden. Daarnaast is deze data ook uitermate geschikt voor het vaststellen van risicoprofielen.

Abstracte data is ook geschikt voor toepassing voor haalbaarheidsstudies. Dit betreft meestal data op objectniveau (€/m² bvo) of op elementclusterniveau (bijvoorbeeld €/m² geveloppervlak). Hiermee is het mogelijk om op snelle wijze de kosten van een object te bepalen. Ook de vormgegevens spelen hierbij een cruciale rol.

Wanneer de data al iets specifieker worden, dalen we af naar de elementgroepen of elementen. Met behulp hiervan kunnen begrotingen gemaakt worden, die al verdere afgestemd zijn op de beoogde bouwmethodiek en de materiaalvoorkeur. Op elementgroepniveau is dit bijvoorbeeld €/m² funderingsoppervlak en op elementniveau is dit €/m¹ funderingsbalk. Hiermee kan een gespecificeerde begroting gemaakt worden.

Gedetailleerde data
Met gedetailleerde bouw(kosten)data beschikt u over actuele en betrouwbare digitale informatie voor ramingen en begrotingen tijdens alle fasen van het bouwproces. Deze bestanden kunnen dienen als basis voor BIM modellen en (moeder)begrotingen.

De gedetailleerde data zijn gebaseerd op de verschillende werksoorten, zoals deze door aannemers tijdens de uitvoeringsfase worden gehanteerd. Ook hierin zijn verschillende niveau's te onderscheiden. Er kan gekeken worden op Stabu-hoofdstuk niveau (bijvoorbeeld 21. Betonwerk), op stabu-paragraaf niveau of zelfs op sub-paragraaf niveau en op het meest basale niveau: het materiaal niveau waarin daadwerkelijk alle gehanteerde materialen inzichtelijk zijn.

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl

Cookie settings